Ορισμός Εκπροσώπου ως μέλος της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου Σπάρτης

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπάρτης, της 9ης Φεβρουαρίου 2011, συζητήθηκε το θέμα της συγκρότησης Επιτροπής Τουρισμού. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 70 του Ν.3852/2010, στην Επιτροπή, που έχει  ως στόχο την επεξεργασία και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο θεμάτων τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου, μετέχουν σύμβουλοι που προτείνονται από όλες τις πολιτικές παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και εμπειρογνώμονες σε θέματα τουρισμού, εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της περιοχής.

Η Ένωση Ξενοδοχείων Λακωνίας μετά από πρόσκληση και προκειμένου να ορίσει εκπρόσωπό της στην ως άνω Επιτροπή, απέστειλε στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης, κ. Χρήστο Πλειώτα, την παρακάτω επιστολή.

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Σε απάντηση του από 07 Φεβρουαρίου 2011, άνευ Αριθμού Πρωτοκόλλου εγγράφου σας, με θέμα τον ορισμό εκπροσώπου της Ένωσης Ξενοδοχείων Λακωνίας στην Επιτροπή Τουρισμού του Δήμου Σπάρτης, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα κάτωθι:

1.     Λαμβάνοντας ως δεδομένη την πρόθεση σας για την αναπτυξιακή ώθηση του Δήμου Σπάρτης, είναι επιβεβλημένο να εξασφαλιστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στην τοπική τουριστική βιομηχανία να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη αναπτυξιακή δυναμική.

2.     Από την ανάπτυξη του τουριστικού τομέα θα ωφεληθεί το σύνολο των δραστηριοτήτων της τοπικής οικονομίας λόγω των πολλαπλασιαστικών επιπτώσεων, που επιφέρει το εισόδημα από τον τουρισμό  στους υπόλοιπους κλάδους της εθνικής οικονομίας.

3.     Επειδή είναι κοινά αποδεκτό ότι ο τουρισμός συνιστά το μόνο συγκριτικό πλεονέκτημα που διαθέτει ο τόπος μας, θα πρέπει, η αξιοποίηση της συσσωρευμένης τεχνογνωσίας, εμπειρίας και το έννομο συμφέρον μας για την προώθηση της τουριστικής οικονομίας, να αποτελέσουν την κύρια παράμετρο κατά τον σχεδιασμό των οργάνων και των λειτουργιών των νέων διοικητικών δομών του Δήμου Σπάρτης.

Είναι επομένως αναγκαίο, η Ένωση Ξενοδοχείων Λακωνίας, στην υπό σύσταση Επιτροπή Τουρισμού του Δήμου Σπάρτης, να εκπροσωπείται κατ’ ελάχιστον από 2 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη, ενώ οι υπόλοιποι εκπρόσωποι της Επιτροπής θα πρέπει να προέρχονται από άλλους αντιπροσωπευτικούς τουριστικούς  φορείς της περιοχής.

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Προσβλέποντας στην αναγνώριση του δίκαιου προαναφερθέντος αιτήματός μας και προκειμένου να διευκολύνουμε τις διαδικασίες του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπάρτης, στη συνεδρίαση της 9ης Φεβρουαρίου 2011, επί του θέματος της συζήτησης συγκρότησης Επιτροπής Τουρισμού, με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ξενοδοχείων Λακωνίας, ορίζονται κατ αρχήν ως εκπρόσωποι της Ένωσης στην Επιτροπή Τουρισμού του Δήμου Σπάρτης, ο κ. Γεώργιος Δημητρόπουλος (Ξενοδοχείο Μανιάτης), τακτικό μέλος και η κ. Ευθυμία Ντάγκα (Ξενοδοχείο Αναβρυτή), αναπληρωματικό μέλος.

Share
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *